• 100% sản phẩm có bản quyền
  • Giao hàng toàn quốc
  • 30 ngày miễn phí đổi trả
×

Cương Lĩnh Chính Trị - Ngọn Cờ Tư Tưởng Lý Luận Chỉ Đạo Sự Nghiệp Cách Mạng Của Chúng Ta

Tác giả/ Dịch giả: Nguyễn Phú Trọng

Loại bìa: Bìa mềm

Nhà Xuất Bản: Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Nhà Cung Cấp: Trung tâm Phát hành NXB Chính trị Quốc gia - Sự Thật

SKU: 8935211106635


14.000 ₫


Sản phẩm hết hàng

Số lượng tồn kho không đủ. Vui lòng liên hệ hotline nếu quý khách có nhu cầu mua hàng với số lượng lớn hơn

Thông tin chi tiết

Cương Lĩnh Chính Trị - Ngọn Cờ Tư Tưởng Lý Luận Chỉ Đạo Sự Nghiệp Cách Mạng Của Chúng Ta

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam trước hết bằng Cương lĩnh chính trị, trong đó trình bày những quan điểm cơ bản về mục tiêu, nhiệm vụ, đường lối chiến lược, phương hướng, phương thức hoạt động cho từng giai đoạn lịch sử nhất định. Cương lĩnh của Đảng ta được xây dựng trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và thực tiễn của cách mạng Việt Nam, có tham khảo kinh nghiệm của thế giới. Chính vì vậy, Cương lĩnh vừa có tính lý luận khoa học, vừa có tính thực tiễn sâu sắc, kết hợp tính giai cấp và tính dân tộc, đáp ứng yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam ở mỗi giai đoạn.

Nội dung của cuốn sách Cương Lĩnh Chính Trị - Ngọn Cờ Tư Tưởng Lý Luận Chỉ Đạo Sự Nghiệp Cách Mạng Của Chúng Ta đề cập một cách khái quát, có hệ thống những quan điểm lý luận chính trị cơ bản của Đảng ta, thể hiện trong các bản Cương lĩnh chính trị của Đảng từ năm 1930 đến nay; sự phát triển nhận thức của Đảng qua các giai đoạn cách mạng; những vấn đề lớn được Đại hội XI của Đảng tổng kết, bổ sung, phát triển, tiếp tục hoàn thiện thêm một bước quan điểm, đường lối của Đảng trên con đường xây dựng và phát triển đất nước.

Thông tin sản phẩm

Tác giả/ Dịch giả Nguyễn Phú Trọng
Trọng lượng 200g
Loại bìa Bìa mềm
Nhà Xuất Bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Số trang 96
Độ tuổi 16+
Nhà Cung Cấp Trung tâm Phát hành NXB Chính trị Quốc gia - Sự Thật

Có thể bạn quan tâm